دبستان دخترانه واحد 1 - سبزوار
امروز    ساعت:
ویژه ها
تبریک تولد
  عضویت در کانال پیام رسان سروش
  نظر سنجی
  مقالات دانش پژوهان ---> ویژگی های دریاهای ایران { - }
  ویژگی های دریاهای ایران دریاهاگودال های پرازآبی که به اقیانوس هاراه دارند.اقیانوس هاپهنه های بسیاربزرگ آبی کره ی زمین هستند. دریای خزر دریای خزردرواقع یک دریاچه است امّابه آن دریامی گویند. دریای خزردرطول تاریخ نام های متفاوتی مانند:دریای گیلان،مازندران،قزوین وگرگان و... داشته است. درنقشه های خارجی کاسپین نام دارد. عمق این دریادرنواحی شمال آن ودربعضی نواحی به کمتراز10مترمی رسدودرنواحی جنوب ونزدیک به ایران عمق آن بیش از1000مترمی رسد. میزان شوری آب دریای خزرازدیگردریاهاواقیانوس هاکمتراست. رودهایی که ازایران به این دریامی ریزند،جلگه ی حاصل خیزی رادرطول ساحل دریابه وجودآورده اند. خلیج فارس به پیشروی آب دریاهادرخشکی خلیج می گویند.درکناره های خلیج فارس بریدگی های عمیقی وجودداردکه ساکنان اطراف به آن هاخورمی گویند. خورهابرای ایجادبندروپهلوگرفتن کشتی هابسیارمناسب هستند.شوری آب خلیج فارس بیشترازدریای عمان است. عمق این دریابسیارکمترازدریای عمان است که به طورمتوسط 30مترعمق دارد. درخلیج فارس جزیره های بزرگ وکوچکی سرازآب بیرون آورده اند که بسیاری ازآن ها متعلّق به ایران است. دریای عمان دریای عمان به اقیانوس هندراه دارد. عمق این دریا دراطراف چابهاربه حدود30000مترمی رسد. خلیج فارس ازطریق یک آبراهه به دریای عمان وصل می شود.به آبراهه ای که دودریارابه هم وصل می کند، تنگه می گویند. خلیج فارس ودریای عمان کشورمارابه همسایگان جنوبی مربوط می کند. نام خلیج فارس خلیج فارس یکی ازمهم ترین مناطق کره ی زمین است و از گذشته های بسیار دور مردمان این منطقه به تجارت ودریانوردی مشغول بوده اند. قوم پارس این دریا را دریای پارس نامیدند. در کتیبه ای که ازداریوش پادشاه هخامنشی به دست آمده، ازاین محل به نام دریای پارس یاد شده است. بعدها بسیاری ازدانشمندان وجغرافیدانان مسلمان چون ابوریحان بیرونی نیزدرکتاب هایشان نام خلیج فارس ودریای پارس راآورده اند. برروی نقشه های اروپاییان هم که ازعصر اکتشافات جغرافیایی به جامانده، نام خلیج فارس مشاهده می شود.
  عالي بسيارخوب متوسط ضعيف

  اين سايت تا كنون 244522 بازديدكننده داشته است
  © تمامی حقوق این پایگاه
  متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی
  امام حسین علیه السلام می باشد